• pirdop-03-oup-01
  • pirdop-02-oporno-sravnitelen-01
  • pirdop-01-oporen-01
  • pirdop-07-el-01


Основание за изпълнение на задачата е, че община Пирдоп не разполага с Общ устройствен план, на чиято база да провежда своята политика по управление и устройство на териториите, по опазването на околната среда и реализирането на важни за общината инвестиционни инициативи, както и да гарантира устойчивото развитие на териториите си, при съвместяването на обществените и частни интереси. За изпълнение на всички тези изисквания, ОУПО осигурява актуална и адекватна устройствена основа, адаптирана и съобразена с местния потенциал на територията, но в синхрон с европейските и национални приоритети за регионално развитие и пространствено планиране.