oup-sandanski-kartinka

Общият устройствен план (ОУП) на Община Сандански е разработен в следствие на отчетената от ръководството на Община Сандански важност за цялостното устройство на територията на общината. За територията са в сила и предстоят да бъдат актуализирани система от документи за стратегическо планиране. Реализациите на предвижданията на стратегическите документи, включително евентуалното им финансиране по оперативни програми на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. За осигуряване на тази основа, Законът за устройство на територията регламентира възможността за изработване на общ устройствен план на община (ОУПО), който обхваща населените места в общината и техните землища.