• 052-omar-25000

Общият устройствен план е направен съгласно законодателството на Република България, отнасящо се към този вид планове, както и изискванията и директивите на Комисията по регионално развитие и планиране на Европейския съюз. Планът е съобразен и разработен и с вижданията, насоките и концепциите на „Националната стратегия за регионално развитие”. „Стратегията за развитие на област Пловдив за периода 2005 – 2015 година”, „Общински план за развитие на община Марица 2005-2015 година”. „Планово задание на община Марица” (от 2002 г.). Освен посочените документи, планът е направен и в съответствие със съвременните достижения на урбанистичната теория, методология и практика, повечето от които са научни и практически разработки на авторите на този проект, което му придава особена стойност и е гаранция за неговата устойчивост във времето и пространството.