• zlatica-03-oup-01
  • zlatica-02-o-s-01
  • zlatica-01-oporen-01
  • zlatica-04-komunikacionna-01
  • zlatica-06b-kin-shema-01
  • zlatica-09-land-01

Основание за изпълнение на задачата е, че община Златица не разполага с Общ устройствен план, на чиято база да провежда своята политика по управление и устройство на териториите, по опазването на околната среда и реализирането на важни за общината инвестиционни инициативи, както и да гарантира устойчивото развитие на териториите си, при съвместяването на обществените и частни интереси. За изпълнение на всички тези изисквания, ОУПО осигурява актуална и адекватна устройствена основа, адаптирана и съобразена с местния потенциал на територията, но в синхрон с европейските и националните приоритети за регионално развитие и пространствено планиране.